Проект “Успех за теб”

Проект „Успех за теб“

ОУ “Антон Страшимиров” с. Светлен  е сред класираните училища по новия проект на МОН „Успех за теб“.
Участието ни в него ще позволи да се осигури устойчивост и приемственост на дейностите, свързани с предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците.
Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват 60 месеца. Основната цел на проекта е да се насърчи и разгърне потенциала на учениците и те да бъдат трайно приобщени в училищното образование, като подобряват образователните си резултати.
Дейностите са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи, както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище. Друга цел е да се повиши мотивацията на учениците за учене и да се стимулират творческите им изяви. Предвиждат се и обучения за учители за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. Ще се организират обучения и на непедагогическите специалисти, вкл. образователни медиатори и социални работници.
В рамките на проекта е заложена и интензивна работа с родители за формиране на положителни нагласи към образованието. Допълнителна подкрепа ще получат и ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби.
В рамките на този проект ще може да се организират занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране.
Очаква се за целия период на изпълнение на проекта да бъдат подкрепени общо 96 279 ученици и техните родители, както и да бъдат проведени обучения за малко над 4000 учители и непедагогически персонал за работа с деца и ученици от уязвими групи с общ бюджет по проекта 151 123 000 лева.

Ден на народните будители

На 1 ноември честваме Денят на Народните будители. Той е посветен на делото на всички знайни и незнайни книжовници, просветители и борци за национално освобождение и обединение. Тези, които са съхранили духовните ценности на българската нация през вековете.
И днес България има нужда от своите нови будители. Ще ги срещнете сред творците, учените, учителите, библиотечните работници, обществените деятели. Открийте ги, за да се уверите, че всяко време ражда своите будители. И днес има хора, които са осъзнали предназначението на своя избор да са полезни на другите, вдъхновявайки ги с пример, ценности и послания. А дълг на всеки съвременник е да се образова, предявявайки изключителна любознателност и творчески способности. Защото образованието и знанието определят съдържанието на целия ни смислен живот.
Днес ученици и учители от Основно училище “Антон Страшимиров” отбелязаха светлия празник. По инициатива и активното участие на учениците от четвърти клас и техния класен ръководител – госпожа Димитрова, денят бе отбелязан чрез интересни игри, в които всеки клас показа знания и бързина. Ръководството на училището награди учениците с портрети на будители от нашата история.

Глобален урок по математика

На 10 октомври 2023 г. участвахме в Глобален урок по математика и природни науки – урокът е един и същ за всички деца по света, който се провежда точно днес, на 10 октомври. От нашето училище се включиха учениците от четвърти, пети и шести клас и учителите им – Невена Димитрова , Пламен Даскалов и аз – Радалия Касърова . Начертахме и измерихме страните на квадрат, пресметнахме обиколката. После увеличихме с 1 м дължината на въжето, с което бяхме обиколили квадрата и образувахме нов квадрат. Понеже работихме в три отбора с различни страни на квадратите, установихме една математическа закономерност: винаги разстоянието между страните на старите и новите квадрати е една и съща – 12, 5 см. Това, разбира се, е доказуемо математически. Настроението се вижда от снимките

😃

#gmw2023 and #explodingdots

НП “Заедно в изкуствата и спорта”

Стартира Национална програма „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“. Тя е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
През следващата учебна година 2023/2024 в ОУ “Антон Страшимиров” с. Светлен ще бъдат сформирани групи по модул 1 от програмата:
1. Ателие за приложни изкуства;
2. Група за народни танци.
По модул 2 от програмата ще имаме отбори по:
1. Хандбал;
2. Баскетбол.

Във връзка с осъществяване на дейностите по двата модула, ОУ “Антон Страшимиров” търси да назначи треньори и ръководители на групи, които притежават съответните квалификации и лицензи.

НП “Заедно за всяко дете” – родителска среща в 1. клас

На 27.10.2022г. се проведе родителска среща с родители на ученици от първи клас, на тема: “Родителството – радост и отговорност”.Проведохме беседа за това, колко е важно да сме отговорни родители. Какъв пример даваме на децата си и какво можем да променим.

“Най-добър четец”

На 25.10.2022г. в нашето училище се проведе инициатива по
Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“: Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“. Участваха ученици от 3. клас като домакини и от 1. клас като гости. Каките и батковците бяха подготвили интересни приказки, които прочетоха на първолаците. Четците въведоха гостите си в един приказен свят и създадоха вълшебна атмосфера. Всички се забавляваха и извадиха своите поуки, а по-смелите създадоха свои истории.

НП “Заедно за всяко дете” – родителска среща в 5. клас

На 20.10.2022г. се проведе родителска среща с родители на ученици от 5.клас на тема: “МЕЧТИ И РЕАЛНОСТ “. Срещата е предвидена по НП “Заедно за всяко дете” Модул “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот “. Една мечта се сбъдна – срещата и връзката “учител – ученик – родител”, да сработи в една посока и да постигнем триединство, взаимно разбиране и взаимопомощ.

Родителски клуб

Днес, 5 октомври, се проведе първата среща на Родителския клуб, организирана от образователните медиатори Марияна Милушева и Есра Мустафова. Включиха се родители на ученици от различни класове. Поговорихме си за нуждата от образование и, че родители и учители имаме една цел – доброто възпитание и образование на нашите деца. Нещо повече – част от родителите пожелаха да продължат образованието си в самостоятелна форма. Родителите предложиха редица дейности, с които могат да се включат в училищния живот – коледен базар, обновяване на Магазина за без пари, създаване и поддържане на цветни градини в училищния двор, помощ при ремонти на помещения в училище и още много други. Следващата среща на Родителския клуб ще бъде на 7 ноември. Ще се радваме, ако още родители се включат в нашите срещи и разнообразим дейността на клуба и с други инициативи.

НП “Заедно за всяко дете” – родителска среща в 3. клас

Срещата бе пълна с емоции. В класната стая на своите деца родителите си спомниха за техните ученически години. Разказаха какво са научили в училище и каква е причината да не продължат своето образование. По време на срещата дискутирахме върху ползите от образованието и ролята на родителя в образователния процес на детето. В края на срещата единодушно се съгласихме, че образованието е огромна ценност и ключ към множество врати, които отварят път за развитието на човека.