Нашето уютно училище

В ОУ "Антон Страшимиров" всяко дете учи и расте щастливо, уверено в себе си, знанията и уменията си..

Проекти:

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ .

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” - изграждаме стая за занимания по интереси в начален етап

Финансиране от ПУДООС

Финансиране от ПУДООС

Национална кампания за чиста околна среда 2019