Нашето уютно училище

В ОУ "Антон Страшимиров" всяко дете учи и расте щастливо, уверено в себе си, знанията и уменията си..

Проекти:

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове..

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” - изграждаме стая за занимания по интереси в начален етап

Финансиране от ПУДООС

Финансиране от ПУДООС

Национална кампания за чиста околна среда 2019

Стъпка напред

Стъпка напред

Приоритет: Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители