ЦОИДУЕМ 2


Център за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства

През месец октомври 2020 г. в Основно училище „Антон Страшимиров” с. Светлен стартира проект “Стъпка напред” КП 33.18-2020, , финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Проектът е по Приоритет 3. Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители и е на стойност 19 825.00лв.

            Ръководител на проекта е Биляна Милева – директор на училището.

Основна цел на проекта:

             Осъществяване на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на учениците чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители за обхващане и задържане на децата и учениците в училище.

Стратегически цели на проекта:

           1. Разширяване на съвместните дейности между училището, училища с преобладаващ състав от мнозинството и местните институции.

          2. Повишаване мотивацията на ромските деца и ученици за участие в съвместни дейности с ученици от мнозинството с оглед утвърждаване на чувството за равнопоставеност и взаимно зачитане.

         3. Привличане, приобщаване и повишаване на капацитета и самоорганизацията на ромските родители към мобилните дейности.

         4. Създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учители, родители и ученици.

        Планираните дейности по проекта ще доведат до приобщаване на учениците в съвместни дейности с ученици от мнозинството. В тази връзка дейностите по проекта са насочени конкретно към мерки за повишаване чувството у учениците на желание за единодействие и равнопоставеност. Приемането на общи цели и провеждането на съвместни дейности мултиплицира процеса на успешно интегриране на ромските ученици.

Дейност 1 Организация и управление

Сформиране на добър екип – предпоставка за реализиране на реални резултати от проектните дейности.

Дейност 2 Информиране и публичност

Информиране и популяризиране на целите на проекта през целия период,  реализираните дейности и постигнатите резултати. Информиране на обществеността за реализирания проект и съвместната работа с ЦОИДУЕМ.

Дейност 3 Конференции, обучения, семинари, кръгли

Повишаване на образователната компетентност на родители и квалификацията на учителите за резултатно взаимодействие относно успешна интеграция на учениците като предпоставка за ефективно обхващане и задържане на учениците в училище.

Дейност 4 Конкурс-рецитал, посветен на Васил Левски

Мотивация на учениците от ОУ “Антон Страшимиров“ с. Светлен да взаимодействат с ученици от мнозинството, като вземат участие в ежегодно организирания общински конкурс-рецитал, посветен на Васил Левски. Те ще покажат своите артистични умения, като ще бъдат оценявани от компетентно жури и сравнявани с участници от всички училища от община Попово.

Дейност 5 Подай ръка

Дейността включва периодични и разнообразни по своята същност събития, ангажиращи учениците от училището, родители, наставниците и ученици от училища с ученици от мнозинството под ръководството на учител:

– “Млад моделиер“ – изложба на детски рисунки;

 – “Заедно в час”- съвместна учебна дейност;

– “Моята бъдеща професия”- дискусия

– “Спортуваме заедно”;

– “България в мен”-изложба с различни техники;

“Ние и Европа”- познавателна игра за демонстриране на знания за държавите в Европа, където работят и живеят родителите им.

В дейностите ще участват както ученици от целевата група, така и непреки участници. Наставниците ще бъдат в помощ на учениците при реализиране на дейностите при интегриране, начина на мислене, като наставниците ще подпомагат, наставляват и насърчават учениците от училището. Наставниците ще служат като модел на подражание.

Дейност 6 “ Да се запознаем”

Дейността включва посещение на гр. Варна. “Къде живея и уча”- среща с ученици и родители от Основно училище “Христо Ботев”, гр. Варна с учениците от ОУ “Антон

Страшимиров” с. Светлен с цел взаимно опознаване включващо презентиране и дискутиране на своята принадлежност и мотивацията за контакти с ученици от мнозинството.

Участниците ще посетят и Морската градина, където ще се проведат иновативни игри между учениците.

Дейност 7 “Ще бъда до теб”

Съвместна дейност между наставници и ученици от ромски произход за преодоляване на негативни нагласи и ниско самочувствие като предпоставка за успешна образователна интеграция. Установяване на ефективни контакти между наставниците и ромските ученици, прилагане на адекватни форми и методи на наставничество, които ще се приложат във всички дейности по проекта.

Дейност 8 “Синьо лято”

Организиране и провеждане на летен отдих съчетан с активни контакти с връстници от други населени места и държави. Ученици, наставници, родители и учители ще изработват пана с морска тематика, ще рисуват, ще спортуват, ще танцуват и пеят заедно с връстниците си. Свободното им време ще бъде ангажирано и оползотворено с дейности, способстващи за пълноценно интегриране и социализиране. В дейността активно ще бъдат включени учениците, участващи във ФУЧ ” Фолклор на етносите- ромски фолклор”, които ще представят танци на различните етноси. Дейността своеобразно финализира проекта и носи удовлетвореност от постигнатото. Мястото на провеждане на дейността ще бъде избрано съобразно летуване на ученици от други градове и държави.

Период на изпълнение на проекта: 9 месеца

    Това е поредният спечелен проект от Основно училище „Антон Страшимиров“, който ще допринесе за издигане на авторитета на училището и превръщането му в привлекателно място за образование и  възпитание.

Координатор на проекта: Радалия Касърова