Нормативни документи

Стратегия и план за изпълнението

Правилник за дейността на училището 

Стратегия за работата на училището в условията на Covid-19

Годишен план за учебната 2019/2020 година и план за квалификационната дейност

Учебен план

График за провеждане на втори час на класа

График за консултации

График за контролни и класни работи

Дневен режим

Eтичен кодекс

Мерки за подобряване на качеството на образованието

Програма за целодневна организация на учебния ден

Организация на формите на обучение

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали 

Програма на екипите за обща подкрепа на личностното развитие

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище и план за изпълнението

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

 

 

 

 

 

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Информация за същността на всеки вид социална услуга

Практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации