Нормативни документи

Стратегия и план за изпълнението

Правилник за дейността на училището 

Стратегия за работата на училището в условията на Covid-19

План за дейността на училището през учебната 2021_2022 г. и план за квалификационната дейност

Учебен план

 

Дневен режим

График за класни и контролни работи

График за консултации 

График за родителски срещи

Eтичен кодекс

Организация на формите на обучение

 

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали 

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище и план за изпълнението

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищни правила за приемане и раздаване на мляко и млечни продукти Схема „Училищно мляко“

 

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Информация за същността на всеки вид социална услуга

Практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации