Нормативни документи

Стратегия и план за изпълнението

Правилник за дейността на училището 

Стратегия за работата на училището в условията на Covid-19

План за дейността на училището през учебната 2023_2024 г. и план за квалификационната дейност

Учебен план

Седмично разписание: начален етап и прогимназиален етап

Дневен режим

График за класни и контролни работи

График за консултации 

График за родителски срещи и час за консултиране на родители и ученици

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Eтичен кодекс

Организация на формите на обучение

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище и план за изпълнението

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищни правила за приемане и раздаване на мляко и млечни продукти Схема “Училищно мляко”

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Информация за същността на всеки вид социална услуга

Практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации