Проект “Успех за теб”

Проект „Успех за теб“

ОУ “Антон Страшимиров” с. Светлен  е сред класираните училища по новия проект на МОН „Успех за теб“.
Участието ни в него ще позволи да се осигури устойчивост и приемственост на дейностите, свързани с предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците.
Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват 60 месеца. Основната цел на проекта е да се насърчи и разгърне потенциала на учениците и те да бъдат трайно приобщени в училищното образование, като подобряват образователните си резултати.
Дейностите са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи, както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище. Друга цел е да се повиши мотивацията на учениците за учене и да се стимулират творческите им изяви. Предвиждат се и обучения за учители за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. Ще се организират обучения и на непедагогическите специалисти, вкл. образователни медиатори и социални работници.
В рамките на проекта е заложена и интензивна работа с родители за формиране на положителни нагласи към образованието. Допълнителна подкрепа ще получат и ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби.
В рамките на този проект ще може да се организират занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране.
Очаква се за целия период на изпълнение на проекта да бъдат подкрепени общо 96 279 ученици и техните родители, както и да бъдат проведени обучения за малко над 4000 учители и непедагогически персонал за работа с деца и ученици от уязвими групи с общ бюджет по проекта 151 123 000 лева.