Проекти

Основната цел в работата на учителите от училището е да запазват и развиват детския порив така, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост допълнителни знания и умения и да формират самостоятелно-мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ведрина и ентусиазъм, и проявяват значителен обществен ангажимент. За постигането на тази цел голяма роля има работата по различни проекти.

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

През учебната 2021/2022 в ОУ „Антон Страшимиров“ има сформирани 6 групи по проект Подкрепа за успех.

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ има сформирани 3 групи за обучения на ученици, които обхващат всички първокласници и две групи за техните родители. В училището е получена техника, която се предоставя на ученици и родители.

През учебната 2021/2022 г. ОУ „Антон Страшимиров“ отново се включи в програмата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – „Училищно мляко“. Нейната цел е трайно увеличаване консумацията на млякото и млечните продукти в храненето на децата и формиране на здравословни хранителни навици.

ОУ „Антон Страшимиров“ участва и през новата учебна 2021/2022 г. в Европейската схема за предлагане на плодове в училищата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавен фонд „Земеделие“.