Проекти

Основната цел в работата на учителите от училището е да запазват и развиват детския порив така, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост допълнителни знания и умения и да формират самостоятелно-мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ведрина и ентусиазъм, и проявяват значителен обществен ангажимент. За постигането на тази цел голяма роля има работата по различни проекти.

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)