Проекти

Основната цел в работата на учителите от училището е да запазват и развиват детския порив така, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост допълнителни знания и умения и да формират самостоятелно-мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ведрина и ентусиазъм, и проявяват значителен обществен ангажимент. За постигането на тази цел голяма роля има работата по различни проекти.

Учебна 2023/2024 г.

 • Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“: Модул 1. Изкуства – група по приложни изкуства и група за танци;
 • Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“: Модул 2. Спорт – отбор по хандбал и отбор по баскетбол;
 • Проект “Успех за теб” – в училището работят 2 образователни медиатори, назначени на 4 часов работен ден с финансиране по проекта и 4 часов работен ден, с финансиране от бюджета на училището;
 • Проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” има сформирани 2 групи за обучения на ученици;
 • Проект “Образование за утрешния ден” – сформирана е 1 група с ученици от четвърти и пети клас. Всички учители бяха включени в обучение на тема “Проектно-базирано обучение – база за формиране и повишаване на дигиталната грамотност на учениците”;
 • Програмата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – „Училищно мляко“;
 • Европейската схема за предлагане на плодове в училищата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавен фонд “Земеделие”;
 • Занимания по интереси:
  • Клуб «Математиката – лесна и интересна», Категория: Математика – 1 група, с 12 участници. Ръководител: Наталия Пенчева – Старши учител начален етап;
  • Клуб «Всичко е математика», Категория – математика- 1 група с 12 участници. Ръководител: Моника Маринова – Учител начален етап;
  • Клуб «Млад еколог», Категория – Природни науки – 1 група с 14 участници. Ръководител: Димитричка Христова – Старши учител начален етап;
  • Клуб «Сръчковци», Категория – Приложни изкуства – 1 група с 10 участници. Ръководител: Димка Венкова – Външен лектор;
  • Клуб «Училище в училище», Категория – Компютърно моделиране и информационни технологии – 1 група с 14 участници. Ръководител: Радалия Касърова – Старши учител прогимназиален етап.

Учебна 2022/2023 г

 • Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“: Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”;
 • Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“:Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“;
 • Национална програма „Заедно за всяко дете“: Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”;
 • Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“: Модул 1. Изкуства – вокална група и група за танци;
 • Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“: Модул 2. Спорт – отбор по футбол и отбор по волейбол;
 • Национална програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници;
 • Проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” има сформирани 3 групи за обучения на ученици;
 • Програмата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – „Училищно мляко“;
 • Европейската схема за предлагане на плодове в училищата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавен фонд “Земеделие”;
 • Занимания по интереси:
  • Театрална група “Училищно звънче”;
  • Арт – школа;
  • клуб “Креативна математика.

Учебна 2021/2022 г

През учебната 2021/2022 в ОУ “Антон Страшимиров” има сформирани 6 групи по проект Подкрепа за успех.

По проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” има сформирани 3 групи за обучения на ученици, които обхващат всички първокласници и две групи за техните родители. В училището е получена техника, която се предоставя на ученици и родители.

През учебната 2021/2022 г. ОУ “Антон Страшимиров” отново се включи в програмата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – „Училищно мляко“. Нейната цел е трайно увеличаване консумацията на млякото и млечните продукти в храненето на децата и формиране на здравословни хранителни навици.

ОУ “Антон Страшимиров” участва и през новата учебна 2021/2022 г. в Европейската схема за предлагане на плодове в училищата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавен фонд “Земеделие”.

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)