Административни услуги

Достъп до обществена информация и административни услуги

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОУ “Антон Страшимиров”

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища. 

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища. 

Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Издаване на уверение на ученик